Khúc xạ kế cầm tay tiện tử

Khúc xạ kế cầm tay tiện tử

HRD-300:  Khúc xạ kế điện tử cầm tay 0-45%

Khoảng đo: 0-45% Brix

Độ phân giải: 0.1% Brix

Tự động bù nhiệt độ.

Khoảng đo nhiệt độ: 0-40°C, 32-104°F

Độ chính xác đo nhiệt độ: 1°C, 2°F 

Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C

Khoảng nhiệt độ hoạt động: 0-35°C, 32-90°F

Khoảng nhiệt độ bảo quản: 0-50°C, 32-122°F

Kích thước: 185x59x45mm

Khối lượng: 230g

Nguồn điện: 1 pin 9V, chức năng báo pin yếu

HRD-400:  Khúc xạ kế điện tử cầm tay 0-28%, cho độ mặn

Khoảng đo: 0-28%

Độ phân giải: 0.1%

Tự động bù nhiệt độ.

Khoảng đo nhiệt độ: 0-40°C, 32-104°F

Độ chính xác đo nhiệt độ: 1°C, 2°F 

Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C

Khoảng nhiệt độ hoạt động: 0-35°C, 32-90°F

Khoảng nhiệt độ bảo quản: 0-50°C, 32-122°F

Kích thước: 185x59x45mm

Khối lượng: 230g

Nguồn điện: 1 pin 9V

HRD-500:  Khúc xạ kế điện tử cầm tay cho nước tiểu, huyết thanh và DI

Khoảng đo: Urine SP.G 1.000-1.050, Serum P. 0-12g/dl

Chỉ số khúc xạ: 1.3330-1.3900

Độ phân giải: Urine SP.G 0.001, Serum P. 0.1g/dl

Tự động bù nhiệt độ.

Khoảng đo nhiệt độ: 0-50°C, 32-122°F

Độ chính xác đo nhiệt độ: 1°C, 2°F 

Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C

Khoảng nhiệt độ hoạt động: 0-35°C, 32-90°F

Khoảng nhiệt độ bảo quản: 0-50°C, 32-122°F

Kích thước: 185x59x45mm

Khối lượng: 230g

Nguồn điện: 1 pin 9V

 

THANHANTD., JSC
28/09/2013