Khúc xạ kế cầm tay

Có hai dòng khúc xạ kế cầm tay:

  • Khúc xạ kế cầm tay dạng cơ. Bao gồm các model: HR-110; HR-120; HR-130; HR-140; HR-150; HR-160; HR-170; HR-180 và HR-190.
  • Khúc xạ kế cầm tay dạng điện tử. Bao gồm các model: HRD-300; HRD-400 và HRD-500.